دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا

اولین گزارش حضور فسیل زنده Triops cancriformis در آبگیرهای فصلی استان آذربایجان غربی و بررسی برخی خصوصیات ریخت شناسی و ریخت سنجی آن


اولین گزارش حضور فسیل زنده Triops cancriformis در آبگیرهای فصلی استان آذربایجان غربی و بررسی برخی خصوصیات ریخت شناسی و ریخت سنجی آن
Triops از سخت پوستان آبشش پاست و عموما بنام میگوی بچه وزغی شناخته می شود. اولین نمونه از Triops در سال ۱۳۸۳ از آبگیرهای بهاری اطراف دریاچه اورمیه جمع آوری گردید. خصوصیات مورفولوژیک و مورفومتریک نمونه ها به وسیله لوپ و میکروسکوپ نوری بررسی شد و گونه آن با توجه به اطلاعات به دست آمده cancriformis تشخیص داده شد. بدن شامل سر و تنه (سینه و شکم) است که به وسیله یک سپر بزرگ پشتی پوشانده شده است. میانگین طول کل، طول سپر، عرض سپر و طول چنگال دمی بترتیب ۴.۴۰، ۱.۶۹، ۱.۵۰ و ۲.۱۴Cm اندازه گیری شد.
قسمت جلوی سپر دارای یک جفت چشم مرکب برجسته و یک چشم کوچک در وسط آنها می باشد. ناحیه دهانی سر دارای ضمایم خاصی شامل شاخکهای اولیه و ثانویه و آرواره فوقانی و تحتانی است که به وسیله یک زایده لب مانند پوشیده شده اند. سینه شامل ۱۱ قطعه است و هر قطعه دارای یک جفت زایده (پاهای سینه ای) می باشد. یازدهمین جفت پای سینه ای جنس ماده حامل کیسه تخم است. زواید قبل از یازدهمین زایده به منظور حرکت و گرفتن غذا بوده و اغلب برای تنفس به کار می روند. قسمت ابتدایی شکم شامل ۶۶ جفت عضو ضمیمه نازک و مو مانند است که با حرکات منظم به حرکت غذا به طرف شیار غذایی کمک می کنند. ناحیه انتهایی شکم به دم و به دنبال آن دو شاخه بلند چنگال دمی ختم می شود.
لیلا یزدانی نسب
صابر خدابنده