شنبه, ۲ تیر, ۱۴۰۳ / 22 June, 2024
مجله ویستا

انقلاب بزرگ در پایان دهه دوم حیات خود


انقلاب بزرگ در پایان دهه دوم حیات خود
● انقلاب فرانسه در سالهای پایانی دهه دوم حیات:
دهه اول پس از پیروزی انقلاب فرانسه قدرت در بین طیف‌های مختلف انقلابی دست به دست شد. در طی این انقلاب قدرت، که با درگیری‌ها و ترور‌های فراوان توام بود، شمار زیادی از رهبران و انقلابیون کشته شدند. کمیته موسوم به “نجات ملی”‌با اعدام‌های فراوان سعی در تثبیت قدرت داشت. مجموعه تحولات پس از ۱۷۹۳ به‌گونه‌ای رقم خورد که انقلاب فرانسه در دومین دهه خودشاهد قدرت گرفتن ناپلئون بناپارت بود. وی با پی‌ریزی یک دیکتاتوری ۱۵ ساله و راه‌اندازی جنگ‌های اروپایی و در نهایت شکست در مقابل روسیه، زمینه بازگشت سلطنت در ۱۸۱۵ را فراهم آورد. در این سال با تصویب کنگره وین، لویی هجدهم پادشاه فرانسه شد. در ۲۸ سالگی انقلاب کبیر فرانسه این کشور شاهد بازگشت دوباره سلطنت مطلقه بود و بدین‌ترین مهمترین خواسته انقلابیون منبی بر لغو سلطنت بر باد رفت.
▪ انقلاب روسیه در سالهای پایانی دهه دوم حیات
روسیه از فوریه ۱۹۱۷ تا اکتبر ۱۹۱۷ شاهد حاکمیت سه دولت موقت بود. در این نه ماهه، اعتراضات کارگری اوج گرفت. حزب بلشویک با بهره‌گیری از این شرایط در اکتبر ۱۹۱۷ به قدرت رسید تا ۱۹۲۴ حکومت در کشاکش تندروها و میانه‌روها بود. پس از مرگ لنین، استالین در ۱۹۲۵ به قدرت رسید. وی برای تثبیت حکومت خود از برخوردهای خشن و کشتارهای فراوان بهره می‌گرفت. در حکومت ۲۵ ساله استالین به گفته مورخان صدها هزار شخصیت سیاسی و ادبی اعدام، بازداشت و تبعید شدند. روسیه در سالهای پایانی دهه دوم حیاتش شاهد دوران دیکتاتوری استالینی بود. دورانی که از عوامل ناکامی انقلاب روسیه به شمار می‌آید.
▪ ایران : سالهای اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی را می‌توان سالهای تثبیت نظام انقلابی در ایران به شمار آورد. دورانی که در آن حاکمیت از دولت موقت مهندس بازرگان به دولت مهندس موسوی رسید. در این دوره علی‌رغم وجود مشکلات فراوان که اغلب مستقیم یا غیرمستقیم به انقلاب تحمیل می‌شد، قانون اساسی به تصویب رسید و مجلس خبرگان رهبری و مجلس قانونگذاری شکل گرفت. پس از پشت سر گذاشتن جنگی هشت ساله و درگذشت رهبر فقید انقلاب، رهبر جدید که از مبارزین و اعضای اولین شورای انقلاب بود به رهبری منصوب شد. از آن پس طیف‌های مختلف جریانات انقلابی به تناوب، قدرت را در دست داشتند. برخلاف انقلاب‌های روسیه و فرانسه در اوایل دهه سوم عمر خود، ایران هم اکنون شاهد دولتی برآمده از انتخاب مردم است که سعی در پیگیری و به انجام رساندن آرمان‌ها و شعارهای انقلاب ۵۷ دارد.
منبع : روزنامه رسالت