شنبه, ۲ تیر, ۱۴۰۳ / 22 June, 2024
مجله ویستا

تحسین


تحسین، کلید شادمانی است.
ما به شدت درگیر زندگی هستیم، به قدری که اغلب فراموش‌ می‌کنیم، زمانی را در زندگی به این اختصاص دهیم که بایستیم و به دیگران نگاه کنیم.
ما هنرِ بودن و تحسین زندگی خود را فراموش کرده‌ایم.
از خود شروع کنید. از بدن خود و از تمام کارهائی که برای شما انجام می‌دهد، تحسین کنید.
بیشتر به چیزهائی که دارید، نگاه کنید تا به آنهائی که ندارید. به راستی مزهٔ روزیِ آینده خود را بچشید و از روزیِ امروز خود تعریف کنید. به دوستان خود فکر کنید و برای دوستی آنها ارزش قائل شوید.
به زیبائی‌های زندگی نگاه کنید. زندگی‌ شما به تجربهٔ زیبائی منجر خواهد شد.
منبع : مطالب ارسال شده