دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

بررسی حساسیت باکتری های شایع جدا شده از عفونت های ادراری در برابر آنتی بیوتیکهای رایج طی سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۴


بررسی حساسیت باکتری های شایع جدا شده از عفونت های ادراری در برابر آنتی بیوتیکهای رایج طی سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۴
● زمینه و هدف:
عفونت های ادراری از شایع ترین عفونت های باکتریایی انسان بوده و در صورت عدم درمان به موقع و مناسب می توانند عواقب خطرناکی داشته باشند. امروزه افزایش روزافزون مقاومت باکتری ها به آنتی بیوتیک ها از مشکلات پیش روی علم پزشکی می باشد. در دسترس بودن اطلاعات جدید از الگوی حساسیت باکتری ها و آشنایی با مقاومت های رایج در بین باکتری های محلی می تواند در جهت اتخاذ تدابیر درمانی مناسب کمک کند و بویژه می تواند در درمان های تجربی متضمن موفقیت های درمانی بهتر باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان مقاومت باکتری های عامل عفونت های ادراری به آنتی بیوتیک های رایج در طی سال های ۷۷ تا ۸۴ بود.
● روش ها:
نمونه ادرار بیماران بستری و سرپایی مراجعه کننده به آزمایشگاه بیمارستان شبستر در محیط های کشت بلاد آگار و (Eosin Methylen Blue) EMB آگار کشت داده شدند. باکتری های جدا شده با استفاده از تست های مرسوم و استاندارد میکروب شناسی تعیین هویت شدند. سپس آزمایش تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی به روش دیسک آگار دیفیوژن نسبت به آنتی بیوتیک ها انجام شد.
● یافته ها:
از مجموع ۹۴۹۵ نمونه مورد آزمایش ۱۸۲۱ نفر (%۱۹.۱) مبتلا به عفونت ادراری بودند. بیش از ۸۳% از باکتری های جدا شده متعلق به فامیل انتروباکتریاسه بود. بیشترین میزان مقاومت در برابر آمپی سیلین (%۸۵.۳) و کمترین میزان مقاومت مربوط به آمیکاسین (%۶.۶) و سیپروفلوکساسین (%۱۰.۲) بدست آمد.
● نتیجه گیری:
بررسی الگوی حساسیت به آنتی بیوتیک ها در طی سال های مورد مطالعه بیانگر افزایش میزان مقاومت در بین باکتری های ایجاد کننده عفونت های ادراری بود که این امر در مورد جنتامایسین، سفالوتین و آمپی سیلین کاملا مشهود بود. نتایج این مطالعه تاکید مجددی در توجه به نتایج تست های حساسیت باکتری ها در برابر عوامل ضد میکروبی می باشد تا با انتخاب آنتی بیوتیک های مناسب علاوه بر درمان موثر، از افزایش مقاومت دارویی جلوگیری شود.
مرتضی میلانی
محمدرضا نهایی
فرزانه لطفی پور
صابر یوسفی
منبع : پایگاه اطلاعات علمی