یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا


بررسی لغزش در اراضی جنگلی گیلان و ارائة تابع تشخیص لغزش در سازند و بهره برداری جنگل


بررسی لغزش در اراضی جنگلی گیلان و ارائة تابع تشخیص لغزش در سازند و بهره برداری جنگل
زمین لغزش یکی از پدیده‌های طبیعی است و زمانی‌که از فعالیت‌های انسانی تأثیر پذیرد، پدیده‌ای خطرناک است. امروزه شناسایی عوامل مؤثر در لغزش مناطق جنگلی، یا دیگر حرکات توده‌ای اهمیت ویژه‌ای را در برنامه‌ریزی وتدوین طرح‌های جنگلداری همچون توسعة جنگل‌ها، اتخاذ شیوة بهره‌برداری، انتخاب مسیر راه‌های اصلی و فرعی جنگلی و غیره دارد. با توجه به پیچیدگی لغزش و مطالعات کمی که در این زمینه صورت گرفته است، بررسی در زمینة لغزش در اراضی جنگلی گیلان از طریق ارائة مدل تابع تشخیص صورت گرفت .
بدین منظور ۳۷ لغزش عمده در اراضی جنگلی گیلان مطالعه شدند و ۲۳ مشخصة‌ مؤثر کمی و کیفی اکولوژیکی و انسان‌ساخت در پدیدة لغزش اندازه‌گیری و با استفاده از نرم افزارARC-GIS ۹ کنترل شد و پس از کلاسه‌بندی آنها به ۷۵سطح، ماتریس حضور و عدم حضور در لغزش تشکیل داده شد. سپس با کمک نرم افزار spss و روش آنالیز تشخیص گام به گام در دو حالت لغزش در سازند و بهره‌برداری، تحلیل آماری صورت گرفت. نتایج نشان داد که مشخصه‌های شیب، جهت، جاده‌سازی و بهره‌برداری، فاصله از گسل، عمق ریشه دوانی و ویژگی‌های مکانیکی خاک درتابع تشخیص پدیدة لغزش مؤثر بوده و باید در برنامه‌ریزی و مدیریت طرح‌های جنگلداری بیشتر مورد توجه قرارگیرند. در پایان باتوجه به نتایج این تحقیق پیشنهاد می‌شود از جنگل‌های تک‌گونه‌ای با ریشه دوانی سطحی و نیز بهره‌برداری در مناطق دارای خاک رسی با چسبندگی و پلاستیسیته بالا و بدون توانایی انبساط خود‌داری شود.
نویسنده : عادل کاظمی طالکویی ـ بهرام امیری ـ بهروز رسولی ـ محمد باقر رفعتی
منبع : محیط شناسی