یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

طبقه‌بندی چین‌ها


طبقه‌بندی چین‌ها
● تقسیم بندی هندسی چین ها:
الف- چین متقارن Symmetrical Fold - چین متقارن چینی است كه سطح محوری چین قائم باشد و چین را به دو قسمت متقارن تقسیم كند.
ب- چین نامتقارن Asymmetrical Fold- در حالتی كه سطح محوری چین قائم نبوده و آنرا به دو قسمت قرینه تقسیم نكند، به نام چین نامتقارن خوانده می‌شود.
ج- چین برگشته Overturned Fold- چین برگشته، چینی است كه سطح محوری آن مایل و هردو دامنه آن در یك جهت شیب داشته باشد. شیب دو دامنه این چین‌ها مختلف و یكی از آنها برگشته است.
د- چین خوابیده Recumbent Fold- در حالتی كه سطح محوری چین افقی باشد، به نام چین خوابیده خوانده می‌شود.
ه- چین هم‌شیب - این نام به چین‌هائی اطلاق می‌شود كه در یك جهت شیب داشته و شیب آنها مساوی باشد. دامنه‌های آن صفحه محوری این چین‌ها ممكن است قائم، مایل و یا افقی باشد.
و- چین جناغی: اگر دو دامنه چین طی زاویه تندی نسبت به هم قرار گرفته باشند، چین حاصله به نام چین جناغی نامیده می‌شود.
ز- چین بادبزنی: چین بادبزنی چینی است كه هر دو دامنه آن برگشته است. در چین بادبزنی تاقدیسی، شیب هر دو دامنه به سوی یكدیگر است در صورتیكه در چین بادبزنی ناودیسی، شیب دو دامنه از هم دور می‌شوند.
ط- چین از دو سو متمایل-اگر لولای چین، از هر دو سو، شیب داشته باشد، به نام چین از دو سو متمایل خوانده می‌شود.
ی- گنبد- گنبد عبارت از تاقدیس است كه امتداد مشخصی ندارد. به عبارت دیگر، شیب طبقات در تمام قسمت‌ها، به طرف خارج متوجه است.
ك- تشتك Basin - تشتك، ناودیسی است كه امتداد و محور معینی ندارد و شیب طبقات در تمام قسمت‌ها، به طرف مركز آن، متوجه است.
منبع : پایگاه داده‌های علوم زمین کشور