یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024
مجله ویستا

بررسی تاثیر انبار سرد، ۸- هیدروکسی کوئینولین سولفات و ساکارز بر دوام عمر و کیفیت گل بریده شب بو Matthiola incana L.) cv. Asanami)


بررسی تاثیر انبار سرد، ۸- هیدروکسی کوئینولین سولفات و ساکارز بر دوام عمر و کیفیت گل بریده شب بو Matthiola incana L.) cv. Asanami)
گل شب بو از گیاهان زینتی مهم کشور محسوب می شود که در سال های اخیر به علت رنگ های متنوع، فرم زیبا، عطر و تنوع مصرف آن موجب افزایش تقاضا در بازار گل گردیده است. مشکلات پس از برداشت آن موجب شده که از کیفیت و دوام عمر کم برخوردار باشد . به همین منظور، گل های بریده شب بو تحت تاثیر سه تیمار شامل: ۱: آب (شاهد)، ۲: ۸- هیدروکسی کوئینولین سولفات ۱۵۰ میلی گرم در لیتر + ساکارز ۲ درصد و ۳: ۸- هیدروکسی کوئینولین سولفات ۱۵۰ میلی گرم در لیتر در سه دما مختلف انبار سرد (۸, ۴ و ۱۲ درجه سانتیگراد) قرار گرفتند. در هر تکرار دوشاخه گل استفاده شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و در چهار تکرار صورت گرفت که در آن فاکتورهای مرتبط با دوام عمر و کیفیت گل (وزن تازه، میزان جذب آب، هدایت آبی ساقه و افزایش طول گل آذین) بطور روزانه اندازه گیری شدند. دماهای بالا موجب تسریع در باز شدن گل ها و کوتاه شدن دوام عمر گل گردید. دومین و سومین تیمار موجب افزایش دوام عمر گل در تمام دماها شدند، اما دومین تیمار خصوصا در دمای ۴ درجه سانتیگراد بطور ویژه ای دوام عمر گل را افزایش داد. تیمار دوم و سوم موجب حفظ هدایت آبی ساقه در حد اولیه آن در مقایسه با تیمار شاهد شدند. غلظت فروکتوز، گلوکز وساکارز در گل، ساقه و برگ در تیمار دوم در مقایسه با تیمار سوم افزایش داشت. ارتباط بین غلظت قند موجود در گل، برگ و ساقه های گل با افزایش طول گل آذین و دوام عمر گل مثبت بود. این نتایج نشان داد که غلظت کربوهیدراتهای محلول در گل، برگ و ساقه های گل از فاکتورهای مهم تعیین کننده دوام عمر گل می باشد. با توجه به اینکه هدایت آبی ساقه در تمام دماهای مورد آزمایش تقریبا ثابت بود.
مصطفی عرب
احمد خلیقی
کاظم ارزانی
روح انگیز نادری
منبع : پایگاه اطلاعات علمی