سه شنبه, ۵ تیر, ۱۴۰۳ / 25 June, 2024
مجله ویستا

میر عبیدالله شیرین رقم


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س یازدهم و دوازدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
از خوشنویسان گمنام است. از آثار وی: یک قطعه به قلم دو دانگ و کتابت خوش ، با رقم: "فقیر میر عبیدالله شیرین رقم"؛ یک قطعه به قلم دو دانگ و کتابت خوش ، با رقم: "کتبه الفقیر میر عبیدالله".
منبع : مطالب ارسالی