یکشنبه, ۳۰ تیر, ۱۳۹۸ / 21 July, 2019
مجله ویستا

مقایسه اثر بیهوشی عمومی و بی‌حسی نخاعی بر آپگار نوزادان متولد شده با سزارین


مقایسه اثر بیهوشی عمومی و بی‌حسی نخاعی بر آپگار نوزادان متولد شده با سزارین
● سابقه و هدف:
در مورد تأثیر بیهوشی عمومی و بی حسی نخاعی بر آپگار نوزادان در مطالعات مختلف اختلاف نظر وجود دارد. این پژوهش به منظور تعیین تأثیر بیهوشی عمومی و بی حسی نخاعی بر آپگار نوزادان متولد شده تحت سزارین در بیمارستانهای شبیه خوانی و شهید بهشتی کاشان در سال ۱۳۸۱ انجام گرفت.
● مواد و روشها:
تحقیق به صورت کارآزمایی بالینی انجام گرفت. خانم های حامله کاندید سزارین انتخابی به صورت تصادفی در دو گروه تقسیم بندی شدند. ۹۱ مادر در گروه با بیهوشی عمومی و ۹۲ مادر در گروه بی حسی نخاعی قرار گرفتند. بیهوشی عمومی به وسیله نسدونال ۵mg/kg و ساکسینیل کولین ۱.۵mg/kg و بی حسی نخاعی با ۲ میلی لیتر لیدوکائین ۵ درصد انجام گردید. سن مادر، علت سزارین، فواصل زمانی بین شروع عمل تا برش رحم و برش رحم تا خروج نوزاد و آپگار دقایق یک و پنج بررسی شد و تأثیر نوع بیهوشی مورد قضاوت آماری قرار گرفت.
● یافته ها:
در گروه بیهوشی عمومی ۷ نفر و در گروه بی حسی نخاعی ۲ مورد از مطالعه خارج شدند. تحقیق روی ۱۷۴ نفر شامل ۸۴ نفر در گروه بیهوشی عمومی و ۹۰ نفر در گروه بی حسی نخاعی انجام گرفت. دو گروه از لحاظ سن مادر، علت سزارین، فواصل زمانی بین شروع عمل تا برش رحم و برش رحم تا خروج نوزاد و آپگار دقیقه پنجم مشابه بودند (N.S). آپگار دقیقه اول در گروه با بیهوشی عمومی ۱.۲±۸.۶ و در گروه بی حسی عمومی ۱.۱۲±۹.۱ بود (P<۰.۰۱).
● نتیجه گیری:
تأثیر بی حسی نخاعی بر آپگار دقیقه اول نوزادان کمتر از بیهوشی عمومی میباشد. توصیه میشود تحقیقات دیگری جهت مطالعه تأثیر بی حسی اپیدورال در مقایسه با بی حسی اسپانیال و بیهوشی عمومی بر آپگار نوزادان انجام شود.
زهرا فرقانی
محمدرضا فاضل
رحمت اله صالحیان
علیرضا ابراهیم سلطانی
منبع : پایگاه اطلاعات علمی
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

تعمیر هارد

سایت 55 آنلاینسایت همشهری‌آنلاینسایت خبر ورزشیخبرگزاری مهرروزنامه تعادل