پنجشنبه, ۲۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 13 June, 2024
مجله ویستا

قتلگاهی در آب


قتلگاهی در آب
در منطقه ای پرت افتاده در جنوب غربی اقیانوس آرام، در ۳۰ مایلی شرق شرقی ترین جزیره مجمع الجزایر ساموان، یك كوه آتشفشانی دریایی با ارتفاعی بیش از ۴۵۰۰ متر از كف اقیانوس سربرآورده است كه از كوه شاستا در كالیفرنیا نیز مرتفع تر است. در مركز این كوه دریایی یك دهانه آتشفشانی گود رفته وجود دارد كه صرفا در چهار سال گذشته، مخروط بسیار بلندی به ارتفاع بیش از ۳۰۰ متر از گدازه های سفت شده در آن پدیدار شده است.بررسی های هوبرت استادیگل H.Staudigel، جغرافی دان انستیتوی اقیانوس نگاری اسكریپز در لاجولای كالیفرنیا، و همكارانش نشان می دهد كف این دهانه منطقه ای مرده است. آنها اخیرا از این كوه دریایی در عمق هزارمتری زیر سطح اقیانوس بازدید كرده اند و در كف دهانه، تعداد بسیار زیادی لاشه سخت پوستان، ماهی ها و اسكوئیدها را مشاهده كردند. این پژوهشگران حدس می زنند، این موجودات بخت برگشته توسط جریان های قوی آبی كه دورتادور كوه دریایی می چرخند، به سوی اعماق دهانه روبیده می شوند و در آنجا در اثر بخارات سمی متصاعد شده از حفره های گرمابی به هلاكت می رسند.
اما جهنم بعضی ها می تواند بهشت بعضی های دیگر باشد. كرم های دریایی قرمز درخشان در همین دهانه زندگی می كنند و از باكتری هایی می خورند كه بقایای پوسیده جانوران به هلاكت رسیده را تجزیه می كنند. نزدیك نوك مخروط هم ارتشی از مارماهیان خونخوار DYsommina rugosa زندگی می كنند. این گونه پیش از این تنها از روی نمونه های به دام افتاده در تورهای ماهیگیری شناسایی شده بود. این مارماهیان نیز تا خرخره شكم شان را از میگوهایی پر می كنند كه توسط همان جریان ها آورده می شوند و هرازگاهی بعضی از هم دارودسته های خودشان هم به سوی تله سمی زیرپایشان رفته می شوند.

Natural History.Jul-Aug.۲۰۰۶
منبع : روزنامه شرق