شنبه, ۸ آذر, ۱۳۹۹ / 28 November, 2020
مجله ویستا

سندان


  منوچهر مطیعی تهرانی
سندان اشاره به مردی است قوی و متکی به خود و با اراده که بیننده خواب می‌تواند به یاری او بسیاری از سختی‌ها را از بین ببرد و بر مشکلات پیروز شود. ابن‌سیرین نوشته: سندان به خواب، رئیس و بزرگ است و اگر بیننده خواب ببیند سندان فراگرفت یا کسی به او داد که مهلک او شد دلیل کند که از بزرگی خیر و منفعت یابد. تعبیر دیدن سندان در خواب در واقع همین است زیرا سندان نشان استحکام و قوت است و در عین حال کسی است که با هیچ نیروئی نمی‌توان بر او چیره شد و هیچ ضربتی هر قدر ملک او را از پای در نمی‌افکند. اگر در خواب ببینید که سندان دارید و آن سندان به شما تعلق دارد با شخصیتی مقتدر آن‌طور که گفته شد برخورد خواهید کرد و او شما را مورد حمایت و عنایت قرار می‌دهد ولی اگر دیدید سندانی دارید که به شما متعلق نیست سر و کارتان با چنین مردی می‌افتد که از او سودی نمی‌برید و عنایتی به شما ندارد. اگر در خواب دیدید سندانی هست که شما بر روی آن کار می‌کنید و آهن تفته می‌کوبید مشکلات خود را با کسی در میان می‌نهید که او قدرت تسهیل مشکلات شما را دارد.


همچنین مشاهده کنید
خبرگزاری تسنیمسایت همشهری‌آنلاینوبگردیسایت شفقناخبرگزاری مهرسایت الفروزنامه توسعه ایرانیخبرگزاری صدا و سیماروزنامه جمهوری اسلامیخبرگزاری یورونیوز