سه شنبه, ۱۹ فروردین, ۱۳۹۹ / 7 April, 2020

مجله ویستا

شخم


  منوچهر مطیعی تهرانی
شخم‌زدن در خواب تلاشی است در جهت اصلاح امور و صلاح و نیکی که برای بیننده خواب خالی از سود و فایده نیست اگر در خواب ببینید که با تراکتور زمین متعلق به خودتان را شخم می‌زنید کاری بزرگ انجام می‌دهید که خیر و فایده آن شامل دیگران هم می‌شود. اگر زمینی که در خواب شخم می‌زنید متعلق به خودتان نباشد کاری بزرگ می‌کنید که سودش به دیگران می‌رسد و برای شما نیک نامی می‌گذارد. اگر زمینی که شخم می‌زنید مرطوب و لجن‌زار باشد گرفتار مشکلات می‌شوید و اگر خشک باشد کار شما متعادل پیش می‌رود. اگر زمین کویری و غیر‌قابل کشت و زرع باشد گویای این است که تلاشی بیهوده می‌کنید و از کاری که انجام می‌دهید سودی عایدتان نمی‌شود. اگر در خواب ببینید که با گاو شخم می‌زنید به کمک مردی زحمتکش و خوشنام و کاردان نیاز پیدا می‌کنید که او به یاری شما می‌آید و مشترکا به کاری مفید می‌پردازید.

همچنین مشاهده کنیدوبگردیسایت ارانیکوخبرگزاری تسنیمخبرگزاری اسپوتنیکسایت آفتاب نیوزروزنامه تعادلسایت دیپلماسی ایرانیسایت عصرایرانسایت زومیتسایت خبرآنلاین