شنبه, ۲۹ شهریور, ۱۳۹۹ / 19 September, 2020
مجله ویستا

بادیه


  منوچهر مطیعی تهرانی
بادیه دو معنی دارد. یکی به معنی صحراست و دیگری ظرفی که در آشپزخانه مورد مصرف دارد و مایعات را در آن می‌ریزند. در مورد نخست به همین قسمت کلمه بیابان مراجعه کنید اما در مورد دوم یعنی بادیه فلزی مطبخ، کهن بادیه و پیاله و این نوع ظروف را که در قسمت طباخی خانه مورد مصرف دارد به خادم و کنیزک نسبت داده اند. به‌خصوص در مورد بادیه و پیاله نوشته اند کنیزک. امروز کنیزک نداریم و حتی نمی‌شناسیم و جز نامی که در کتاب‌ها نوشته‌اند اطلاعی در مورد آن نداریم. بطور کلی پیاله و بادیه به خانم بر می‌گردد و سودی که از جانب او عاید ما می‌شود. بادیه در خواب معرف کدبانوی خانه است و روابطی که از نظر اخلاقی و عاطفی با او داریم. چنان چه بادیه‌ای نو و شسته و تمیز و براق در دست داشته باشیم گویای این است که روابط مرد و زن بر مبنای استواری قرار دارد و چنان چه بادیه کثیف و نشسته بود این را می‌گوید که نقار و کدورتی پیش می‌آید.
چنان چه بیننده خواب جوان و مجرد باشد، شستن پیاله نیکو است و نشان دهنده این است که زنی در زندگی او ظاهر می‌شود که خانه دار و کدبانو است. اگر این خواب را دختر جوانی ببیند باز هم خوب است زیرا به شخصیت خودش بر می‌گردد و تمایلات نهفته او را نشان می‌دهد. چنین دختری شائق تشکیل یک زندگی خوب خانوادگی است و در خود این آمادگی را می‌بیند که مردی را خوشبخت کند. نصیبی که از زندگی خانوادگی می‌بریم به اندازه بادیه مشخص می‌شود بادیه کوچک سهم اندک است و بزرگ نصیب بیشتر ما را نشان می‌دهد. بادیه پر توفیق است. بادیه خالی بی‌نصیبی است. پیاله شکسته غم و اندوه است و اندوهی که در محیط خانواده پیش می‌آید چنان چه بادیه‌ای از نقره داشتید کسی در محدوده خانه در صدد فریب شما بر می‌آید. بادیه آهنی بیان کننده استحکام روابط خانوادگی است و بادیه چینی شکنندگی و ظرافت این علائق و روابط را بیان می‌کند و به ما هشدار می‌دهد که موجب شکستن این پیوند عاطفی نشویم. داشتن تعداد زیادی بادیه تعدد کدبانو را نشان نمی‌دهد بلکه مبین وسعت و توانائی زن خانه است. نوشته‌اند اگر بادیه‌ای را به عمد به زمین بزنید، بشکنید یا دور بیاندازید زن را طلاق می‌دهید و اگر زنی این خواب را ببیند زن دیگری بین او و شوهرش اختلاف به وجود می‌آورد که شکستن و دور افکندن بادیه گویای نفرتی است که از آن زن مجهول دارد.


همچنین مشاهده کنید
روزنامه ابتکارروزنامه تعادلسایت ورزش سهسایت زومیتسایت آفتاب نیوزروزنامه همشهریخبرگزاری صدا و سیماخبرگزاری بازارروزنامه توسعه ایرانیخبرگزاری ایرنا