شنبه, ۳ اسفند, ۱۳۹۸ / 22 February, 2020

مجله ویستا

خاک


  منوچهر مطیعی تهرانی
خاک برکت و نعمت است. پول و مال است. اگر در خواب دیدید که خاک جمع می‌کنید موردی پیش می‌آید که پول می‌اندوزید و به جمع‌آوری مال می‌پردازید. اگر دیدید در خانه شما خاک زیادی انباشته است مالی بزرگ به شما می‌رسد. اگر دیدید که با شتر خاک آورده‌اید، همان طور که در قدیم موسوم بود، میراثی به شما می‌رسد. اگر با اسب خاک آوردید از مردی جوان مرد به شما سود می‌رسد. اگر با الاغ خاک به خانه خویش آوردید مردی احمق وسیله و سبب می‌شود که سودی به شما عاید گردد. اگر دیدید خاک را در هوا پراکنده می‌کنید و می‌پاشید مال خود را خرج می‌کنید یا به هدر می‌دهید. اگر دیدید خاکی را که آوررده‌اید یا خاکی که هست سرخ است گرفتار هیجان و خشم می‌شوید. اگر سبز بود تعبیر چمن را دارد و اگر زرد بود، غیرطبیعی است و ملال و بیماری را خبر می‌دهد و چنانچه سیاه بود غم و مصیبت است اگر از چاه خاک بیرون آوردید مالی به زحمت نصیب شما می‌شود و اگر خاک را در چاه می‌ریختید کاری می‌کنید که زیان مالی متوجه شما می‌شود. اگر دیدید از تپه‌ای خاک بر می‌دارید مشکلی را آسان می‌نمائید و مانعی را سبک می‌نمائید که راحت تر برداشته شده و ضمناً سودی به قدر خاک برداشته شده عایدتان می‌گردد.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه سازندگیسایت شفقناسایت آفتاب نیوزروزنامه توسعه ایرانیسایت خبر ورزشیخبرگزاری یورونیوزروزنامه خراسانروزنامه دنیای اقتصادسایت ارانیکوسایت انتخاب