چهارشنبه, ۲۸ آبان, ۱۳۹۹ / 18 November, 2020
مجله ویستا

جام


  منوچهر مطیعی تهرانی
جام اگر پیاله و پیمانه باشد که در حرف (پ) کلمه پیاله تعبیرش نوشته شده و تکرار آن ضروری نیست ولی اگر جام وسیله نوشیدن باشد تعبیرش نوشته می‌شود. به نوشته مرحوم مجلسی اگر کسی جام پر از آشامیدنی را (درون آن جام هر مایعی باشد فرق نمی‌کند. شراب یا آب) تا انتها بنوشد نشان آن است که عمرش به پایان رسیده و طومار حیاتش زود در هم پیچیده می‌شود. چنانچه جام را تا نیمه بنوشد خواب می‌گوید که عمرش به نیمه رسیده و نیم دیگرش باقی مانده که در آن می‌تواند جبران مافات کند. اگر آن چه از جام می‌نوشد شیرین باشد شیرین کام می‌شود و به نعمت و دولت می‌رسد و عز و جاه او افزوده می‌گردد ولی اگر مایع درون جام تلخ و تند و بد مزه باشد به شکست و تلخ کامی می‌رسد. اگر تیره و تار باشد رنج و اندوه می‌یابد. اگر جامش شیشه‌ای باشد یا این که جام در دست بیننده خواب بلرزد زندگی متزلزلی دارد که بر آن اعتباری نیست. اگر جام فلزی باشد زندگیش معتبر است. اگر چیزی در جام ریخت و جام را پر کرد و به دست گرفت ثروتمند می‌شود و اگر جامی داشت و بیننده خواب به غفلت یا به عمد و سهو محتویات جام را زمین ریخت ورشکست و تهی‌دست می‌شود و زیان کلی می‌بیند. اگر کسی جامی پر به دست بیننده خواب داد( به شرطی که تا انتها ننوشد) از جانب دهنده جام سودمند می‌گردد و عکس این هم صادق است.


همچنین مشاهده کنید
سایت رویداد 24سایر منابعسایت خبرآنلاینسایت زومیتخبرگزاری اسپوتنیکسایت ورزش سهروزنامه اعتمادخبرگزاری ایرناخبرگزاری فارسسایت فرادید