یکشنبه, ۱۰ فروردین, ۱۳۹۹ / 29 March, 2020

مجله ویستا

غم‌باد


  منوچهر مطیعی تهرانی
غم‌باد یا فتق شکم چنین است که پوست شکم در نقطه‌ای بالا می‌رود و فشار روده به طرف بیرون برجستگی ایجاد می‌کند. این را غم‌باد می‌نامند. غم‌باد یا هر نوع آماس دیگری از این دست که به علت حادثه‌ای به وجود نیامده باشد تعبیر آماس را دارد و مال و نعمت و سور بهره تعبیر می‌شود. اگر در خواب ببینید که غم‌باد دارید و روی شکم شما برجستگی به وجود آمده و آماسیده از جانب همسرتان سودی عایدتان می‌گردد که به اندازه همان غم‌باد کم یا زیاد است. اگر غم باد بزرگ باشد سود بسیار است و اگر کوچک سود قلیل.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه تعادلسایت دیدارنیوزسایت مشرقروزنامه همدلیسایت شفقناروزنامه توسعه ایرانیسایت مجله شبکهروزنامه جمهوری اسلامیسایت الفروزنامه شهروند