چهارشنبه, ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹ / 1 April, 2020

مجله ویستا

پروانه


  منوچهر مطیعی تهرانی
پروانه هم انسان سبک مغز و احمق و جلف است و هم هوس است و از نوع هوس‌های زودگذر به‌خصوص هوس‌های جوانانه و کودکانه. پروانه در خواب‌های ما معرف سبکی و جلفی نیز هست. چنانچه در خواب خود فقط پروانه‌ای دیدید که به تماشای آن ایستاده بودید ضمیر ناخود‌آگاه شما از طلوع یک هوس در زندگیتان خبر می‌دهد و این که به پیروی از این هوس‌شان خویش را تخفیف می‌دهید. اگر به دنبال پروانه‌ای می‌دویدید و می‌خواستید او را بگیرید خواب شما می‌گوید که به دنبال هوس می‌روید که رسیدن یا نرسیدن به آن تغییری در زندگی شما پدید نمی‌آورد. چنانچه مردی سالمند و متکفل یک خانواده در خواب ببینید که به دنبال پروانه‌ای می‌رود یا پروانه‌ای را گرفته به نوشته ابن سیرین ضعف و نادانی خود را بروز می‌دهد که در شأن و مرتبه او نیست. حال اگر در خواب دیدید که پروانه‌ای را به عمد کشتید خواب شما می‌گوید که باطناً نمی‌خواهید هوس باز و متلون شناخته شوید ولی در زندگی شما پیش می‌آید که باید با هوشیاری و دانائی با آن برخورد کنید. به طور کلی پروانه بیشتر هوس است و داشتن آن هوس بازی است و پروانه بزرگ و خوش‌رنگ که نقوش زیبا روی پر و بال خویش دارد یک زن خوب روی فتان است و نوشته‌اند که به دنبال چنین پروانه‌ای دویدن و رفتن استقبال از مهلکه است. اگر پروانه‌ای پرواز کنان آمد و بر دست و سر شما نشست جذبه‌ای و هوسی شما را اغوا می‌کند و فریب می‌دهد. گرفتن و حبس‌کردن پروانه در شیشه یا خشکاندن آن در آلبوم و کتاب، تقوی و پاکی و پرهیزکاری است.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت نامه نیوزسایت مشرقسایت تابناکروزنامه ابتکارسایت ارانیکوخبرگزاری صدا و سیماروزنامه رسالتسایت ورزش سهسایت رویداد 24روزنامه اعتماد