شنبه, ۲۸ دی, ۱۳۹۸ / 18 January, 2020
مجله ویستا

جغجغه


  منوچهر مطیعی تهرانی
جغجغه در خواب سخن باطل و دروغ است. اگر در خواب ببینید که جغجغه‌ای در دست دارید که خودتان آن را تکان می‌دهید و صدا ایجاد می‌کنید خواب شما می‌گوید که در روزهای آینده سخنانی خواهید گفت که بعداض مجبور می‌شوید شرمندگی آن را تحمل کنید. اگر دیگری به شما جغجغه داد به معنی این است که کسی شما را به یاوه گفتن و دروغ پردازی وا می‌دارد که این هم خوب نیست. اگر صدای جغجغه‌ای شنیدید بی آن که بدانید زننده آن کیست و از کجاست، دروغ و یاوه خواهید شنید این در صورتی است که صدا را نپسندید ولی اگر از آن خوشتان بیاید فریب می‌خورید و تحت تأثیر آن سخنان دروغ قرار خواهید گرفت. چغانه در آلات موسیقی قدیم و دایره زنگی در آلات موسیقی متداول نیز همین تعبیر را دارند که به‌جای خود گفته می‌شود.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
خبرگزاری ایسناسایت تابناکسایت اعتماد آنلاینروزنامه خراسانوبگردیسایت الفخبرگزاری برناسایت انتخابخبرگزاری ایلناروزنامه همشهری