سه شنبه, ۱ بهمن, ۱۳۹۸ / 21 January, 2020
مجله ویستا

لحاف


  منوچهر مطیعی تهرانی
معبران کهن نوشته‌اند لحاف زن است. لحاف در موقع خواب و استراحت به ما آرامش می‌بخشد و زیر آن احساس امنیت و راحتی می‌کنیم، آنها این آرامش را با آرامشی که زن به مرد می‌دهد مقایسه و تشبیه کرده‌اند. همین‌طور لحاف برای زن نیز شوهر است زیرا او را در‌بر‌می‌گیرد و به او امنیت و فراغت خیال می‌بخشد. لحاف نشان‌دهنده رابطه‌ای است که بیننده خواب با جفت خویش دارد. اگر ببینید لحاف کهنه‌ای دارید زنی بد نصیب شما می‌شود و چنانچه زن دارید روابط شما با همسرتان خراب می‌شود. اگر در خواب ببینید لحافی از اطلس و دیبا دارید رابطه شما با همسرتان در حد عالی بهبود می‌یابد و خوب می‌شود. اگدر خواب ببینید لحافتان کثیف است همسرتان بیمار می‌شود و اگر لحاف سوراخ و پاره باشد که غیر‌قابل‌‌استفاده به نظر برسد از همسر خود جدا می‌شوید. اگر مردی در خواب ببیند لحاف پاره و کهنه و فرسوده خود را دور افکنده و لحاف نوئی خریده از زن خود جدا می‌شود و همسر دیگری اختیار می‌کند. همین تعبیر هست برای زن که نشان می‌دهد از شوهر جدا می‌شود و به همسری دیگری در‌می‌‌آید.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت الفروزنامه جام جمروزنامه ابتکارروزنامه ایرانروزنامه رسالتسایت رویداد 24خبرگزاری فارسروزنامه جمهوری اسلامیروزنامه توسعه ایرانیروزنامه آرمان ملی