سه شنبه, ۱ بهمن, ۱۳۹۸ / 21 January, 2020
مجله ویستا

جوان


  منوچهر مطیعی تهرانی
مجلسی رحمه الله علیه نوشته دیدن جوان به خواب مکر و حیله و فریب و فتنه است برعکس دیدن پیر به خواب نشان رحمت و عطوفت و عقل و خرد است. چنانچه در خواب ببینید کسی که پیر است جوان شده، چه خود بیننده خواب باشد و چه دیگری نشان آن است که به علتی تخفیف شان و مقام می‌یابد و تحقیر می‌شود. چنانچه خودتان را در خواب ببینید که جوان‌تر از آنچه هستید شده‌اید. تعبیر همین است مضافاً این که فریب می‌خورید و کودکانه بازیتان می‌دهند. اگر در خواب ببینید که جوان شده‌اید اما چهره خویش را نمی‌شناسید، مثل این که شخصی دیگر شده‌اید نشان دیدن خواری و ناکامی و نامرادی است. عکس این هم صادق است یعنی اگر در خواب ببینید که پیر شده‌اید و موی سر و ریش و ابرویتان سفید شده عزت و حرمت می‌یابید و بزرگ می‌شوید. اگر جوانی را در خواب ببینید که پیر شده ارتقا مقام و منزلت پیدا می‌کنید.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت ارانیکوروزنامه ابتکارسایت زومیتروزنامه دنیای اقتصادسایت دیدارنیوزخبرگزاری اسپوتنیکسایت دیپلماسی ایرانیخبرگزاری فارسخبرگزاری ایرناروزنامه سازندگی