جمعه, ۱۵ فروردین, ۱۳۹۹ / 3 April, 2020

مجله ویستا

غوره


  منوچهر مطیعی تهرانی
اگر در خواب ببینید که غوره دارید یا بر درخت است و آن درخت در تملک شماست یا جائی قرار گرفته که آنجا به شما تعلق دارد خواب شما می‌گوید کار مفیدی در دست اجرا دارید که ناتمام است یا زمان انجام آن فرا نرسیده یا توفیق اقدام و انجام نیافته‌اید. اگر در خواب ببینید که غوره می‌خورید غمین می‌شوید و این در صورتی است که ترشی غوره را بچشید و در خواب حس کنید. اگر غوره را بخورید و ترش نباشد از همان کار ناتمام که گفته شد سود می‌برید و بهره‌‌مند می‌گردید. اگر غوره را با علم به ترش‌بودن به کسی بدهید او را اندوهگین می‌کنید و اگر در عالم خواب ندانید ترش است یا آن را شیرین بیانگارید نیکی است که در حق او می‌کنید. ریختن غوره در غذا و وجود غوره در طعامی که می‌خورید هیچ تعبیر خاصی ندارد ولی اگر ترش باشد تعبیر خاص ترشی و چاشنی‌ها را پیدا می‌کند ‌که در جای خود گفتیم.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه آفتاب یزدروزنامه ایرانسایت مشرقسایت انتخابسایت عصرایرانسایت دیپلماسی ایرانیخبرگزاری فارسسایت زومیتروزنامه آرمان ملیسایت پارسینه