دوشنبه, ۵ اسفند, ۱۳۹۸ / 24 February, 2020

مجله ویستا

سهره


  منوچهر مطیعی تهرانی
سهره در خواب همسایه یا دوستی است که زحمت می‌آفریند و به‌خصوص زیاد دروغ می‌گوید. اصولاً سهره بلبل بی‌اصل است. اگر در خواب ببینید که سهرگان زیادی در خانه شما جمع شده و روی شاخه‌های درخت فراهم آمده‌اند و صدا می‌کنند خواب شما خبر می‌دهد که مردم درباره خود و کارهایتان حرف می‌زنند یا دروغ می‌گویند و شایعه به وجود می‌آورند. ار سهره‌ای داشتید که در خواب دیدید آن را گم کرده‌اید باید ببینید که از گم‌کردن آن سهره چقدر اندوهگین می‌شوید. چنانچه زیاد غصه‌دار شدید و تأسف خوردید آن دوست خیلی نزدیک است و عزیز ولی اگر زیاد متأثر نشدید که سهره خود را از دست داده‌اید دوست از دست رفته نزدیک نیست. گم‌کردن سهره در خواب گویای تأسف است نه زیان مالی. اگر در رویا ببینید که سهره‌ای دارید که در قفس افکنده و قفس را در خانه خود نگه داشته‌اید گویای دو چیز می‌تواند باشد. یا نوعی کار بیهوده و بی‌ثمر انجام می‌دهید یا زنی بی‌اصل و نسب در زندگی شما پیدا می‌شود که شما به او الفت می‌گیرید.این بیشتر اتفاق می‌افتد اگر در خواب حس کنید که سهره درون قفس شما ماده است. اگر در خواب دیدید که به سهره‌ای دانه می‌دهید به کسی اطعام و اکرام می‌کنید که قدر نمی‌داند و شما نیز از این کار سودی نمی‌برید. اگر دیدید که کسی سهره‌ای در خواب به شما داد شخصی به شما خدمت می‌کند و اگر شما به کسی سهره دادید تعبیر همین است.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
وبگردیسایت همشهری‌آنلاینروزنامه رسالتسایت آفتاب نیوزروزنامه همشهریخبرگزاری برناسایت مشرقروزنامه تعادلخبرگزاری فارسروزنامه اعتماد