سه شنبه, ۲۱ آبان, ۱۳۹۸ / 12 November, 2019
مجله ویستا

بانگ


  منوچهر مطیعی تهرانی
بانگ صدا است و آواز و این در خواب وجوه مختلف دارد. اگر در خواب دیدید که خودتان صدا سر داده‌اید و بانگ می‌کنید به طوری که بانگ شما آن قدر رسا و بلند است که تا دور دست‌ها می‌رسد به شهرت و بزرگی می‌رسید و بسیار نیکو است. اما این در صورتی است که خودتان از شنیدن صدا ناراحت نشوید و از صدا و بانگ خوشتان بیاید اگر دیدید که دیگری بانگ سر داده و صدای او آن قدر رسا و بلند است که تا دور دست ها می‌رود و این صدا به گوش شما خوش آیند نیست و از آن خوشتان نمی‌آید خوابتان می‌گوید که کسی با شما رقابت می‌کند و این رقابت طوری است که شما از هم دوشی او بیمناکید و می‌ترسید. اگر بانگ زنی را در خواب خود شنیدید ولی صاحب صدا را نتوانستید ببینید نیکو نیست. اگر در خواب بانگ گریه شنیدید شادمان و مشعوف می‌شوید و بشارتی به شما می‌رسد. بانگ گریه در صورتی که با هق هق و ناله همراه نباشد حاجتی است از شما که بر آورده می‌شود و کامی است که روا می‌گردد. شنیدن بانگ جانوران به‌خصوص چهار پایان حلال گوشت و مفید در خواب نیکو است.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


روزنامه دنیای اقتصادسایت انتخابروزنامه تعادلخبرگزاری فارسخبرگزاری صدا و سیما