سه شنبه, ۴ تیر, ۱۳۹۸ / 25 June, 2019
مجله ویستا

پمپ‌های سری


احتياج طرح‌هاى مختلف آبيارى به دبى‌هاى گوناگون ايجاب مى‌کند تا ترکيبى از پمپ‌ها به‌کار رفته و فشار و دبى مورد نظر تأمين گردد. زيرا يک پمپ ممکن است به تنهائى نتواند دقيقاً نيازهاى طرح را تأمين کند. پمپ‌ها يا به‌طور سرى يعنى پشت سرهم نصب مى‌شوند و يا موازي.
نصب پمپ‌هاى سرى براى افزايش فشار و نصب پمپ‌هاى موازى به منظور بالا بردن دبى است. پمپ‌هاى بوستر حالت خاصى از پمپ‌هاى سرى است که در قسمتى از خط انتقال فشار را افزايش مى‌دهند.
  پمپ‌هاى سرى
پمپ‌ها هنگامى به‌طور سرى قرار مى‌گيرند که آبگيرى هر پمپ مستقيماً از خروجى پمپ قبل تأمين شود. به‌عبارت ديگر يک پمپ مقدارى آب را گرفته به پمپ ديگرى که در فاصله کوتاهى از آن قرار گرفته است مى‌دهد و به‌همين ترتيب به پمپ بعدى منتقل مى‌شود. فاصله بين پمپ‌هاى سرى حداکثر از چند متر تجاوز نمى‌کند. اين نحوه آرايش زمانى به‌کار مى‌رود که دبى يک پمپ براى طرح کفايت مى‌کند اما فشار مورد نياز بيشتر از مقدارى است که يک پمپ بتواند تأمين کند. فرض کنيد دو پمپ Aو B با دبى‌هاى QA و AB و بارهاى خروجى HA و HB و قدرت‌هاى مورد نياز PA و PB به‌طور سرى نصب شده باشند و در اين‌صورت معادله‌هاى زير را در مورد آنها مى‌توانيم بنويسيم:
(معادله ۱۲): Qseries = QA = QB
(معادله ۱۳): Hseries = HA + HB
(معادله ۱۴): Pseries = PA + PB
در معادله (۱۲) مشاهده مى‌شود که دبى دو پمپ مساوى است و بنابر اين راندمان سيستم پمپ‌ها از فرمول (۱۵) محاسبه مى‌شود:
(معادله ۱۵): Eseries = ( Qseries(HA + HB) )/ ( 0.102(PA + PB) )
که در آن:
Qseries = دبى m3/s
HA و HB = بار فشاري، m
PA و PB = قدرت، kw (کيلو وات)
  پمپ‌هاى توربينى چند طبقه
پمپ‌هاى توربينى چند طبقه حالت خاصى از پمپ‌هائى است که به‌طور سرى قرار مى‌گيرند. اين پمپ‌ها طورى توسط کارخانه ساخته مى‌شوند که هر پمپ که به آن يک طبقه گفته مى‌شود مستقيماً روى پمپ ديگر پيچ مى‌شود، چون دبى يک پمپ به پمپ بعداى داده مى‌شود بنابراين از نوع پمپ‌هاى سرى به‌شمار مى‌روند.
منحنى عملکرد پمپ‌هاى توربينى عمودى با ساير منحنى‌هاى عملکرد کمى تفاوت دارد. اگر به شکل (منحنى عملکرد پمپ براى يک پمپ چند طبقه توربيني) توجه نمائيد مشاهده مى‌شود که اين منحنى‌هاى عملکرد براى يک، دو، سه يا چهار طبقه که به‌صورت سرى قرار مى‌گيرند تهيه شده است. افزايش بار فاشر در يک دِبى ثابت به ازاء هر طبقه ثابت نيست ولى اگر تعداد طبقات کاهش يابد بار فشار نيز تقليل مى‌يابد. راندمان کلى سيستم نيز به‌طور غيرخطى متناسب با تعداد طبقات است. در استفاده از منحنى‌هاى عملکرد پمپ‌هاى چند طبقه توربينى بايد از منحنى مربوط به تعداد طبقات استفاده شود. راندمان مستقيماً ازروى منحنى خوانده مى‌شود اما فشار (بار) و قدرت مورد نياز براى هر طبقه است و مى‌بايست در تعداد طبقات ضرب شود.
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

سایت سخت‌افزارمگسایت رویداد 24خبرگزاری ایرناسایت انتخابسایت الف