جمعه, ۱۵ فروردین, ۱۳۹۹ / 3 April, 2020

مجله ویستا

گنجشک


  منوچهر مطیعی تهرانی
گنجشک ظاهراً بی‌آزار است ولی برای مزارع و سر‌درختی‌ها و میوه‌ها زیان‌رسان است که روستائیان بیشتر با آن آشنا هستند. در خواب گنجشک مردی است پر‌هیا‌هو اما فاقد اصالت و ریشه و مالی است که دیر نمی‌پاید و زود از چنگ دارنده آن می‌رود. برخی از معبران گنجشک ماده را به زن تعبیر کرده‌اند که اگر پرهای رنگین داشته باشد خوب روی است و چنانچه مثل قناری زرد باشد بیمار‌گونه است. به‌طور سمبلیک هوس‌های زود‌گذر در خواب به‌صورت گنجشک خود را نشان می‌دهند و این چیزی نیست که بتوان به آن خوش‌دل بود و دل بست چرا که چون گنجشک زود می‌پرد و می‌رود و فقط بانگ و صدایش را از خانه همسایه می‌شنویم. چنانچه ببینید که گنجشکی در قفس دارید با مردی مدعی قدرت برخورد می‌کنید که بر او مسلط می‌شوید و پیروزی حاصل می‌نمائید. اگر گنجشکان بسیاری را بر درخت دیدید که صدا می‌کردند و جیک‌جیک می‌نمودند کسانی پشت سر شما بد می‌گویند و عیب‌جوئی می‌نمایند و چنانچه درخت خانه خودتان بود اهل خانه عیبی در شما سراغ دارند که نمی‌خواهند بگویند یا نمی‌توانند فاش کنند.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه آفتاب یزدروزنامه ایرانسایت مشرقسایت انتخابسایت عصرایرانسایت دیپلماسی ایرانیخبرگزاری فارسسایت زومیتروزنامه آرمان ملیسایت پارسینه