شنبه, ۴ بهمن, ۱۳۹۹ / 23 January, 2021
مجله ویستا

شاهدانه


  منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن شاهدانه بو داده در خواب نیکو است و مال اندک و سود قلیل است. اگر ببینید آجیل شاهدانه می‌خورید، مثلاً گندم بو داده و شاهدانه بد نیست. خواب شما می‌گوید سودی قلیل عایدتان می‌گردد ولی شاهدانه خام غم و رنج است و پریشانی و به خصوص فقر. اگر دختر یا زن جوانی در خواب شاهدانه یا نهال شاهدانه ببیند تعلق خاطر پیدا می‌کند و دلبستگی عاطفی شدید در او به وجود می‌آید که معقول نیست و غالباً زیان‌بخش است. اگر در خواب ببینیم که برگ‌های ریز و کوچک نهال شاهدانه را یک‌یک می‌کنیم و دور می‌ریزیم مال خود را می‌دهیم و تباه می‌کنیم و غمین می‌شویم. به هرحال دیدن شاهدانه خام و نهال آن در خواب خوب نیست ولی شاهدانه بو داده خوب است.


همچنین مشاهده کنید
روزنامه همشهریخبرگزاری بازارخبرگزاری فارسسایر منابعروزنامه تعادلخبرگزاری تسنیمسایت خبر ورزشیخبرگزاری برناخبرگزاری صدا و سیماسایت فرارو