پنجشنبه, ۳ بهمن, ۱۳۹۸ / 23 January, 2020
مجله ویستا

شاهدانه


  منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن شاهدانه بو داده در خواب نیکو است و مال اندک و سود قلیل است. اگر ببینید آجیل شاهدانه می‌خورید، مثلاً گندم بو داده و شاهدانه بد نیست. خواب شما می‌گوید سودی قلیل عایدتان می‌گردد ولی شاهدانه خام غم و رنج است و پریشانی و به خصوص فقر. اگر دختر یا زن جوانی در خواب شاهدانه یا نهال شاهدانه ببیند تعلق خاطر پیدا می‌کند و دلبستگی عاطفی شدید در او به وجود می‌آید که معقول نیست و غالباً زیان‌بخش است. اگر در خواب ببینیم که برگ‌های ریز و کوچک نهال شاهدانه را یک‌یک می‌کنیم و دور می‌ریزیم مال خود را می‌دهیم و تباه می‌کنیم و غمین می‌شویم. به هرحال دیدن شاهدانه خام و نهال آن در خواب خوب نیست ولی شاهدانه بو داده خوب است.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت ورزش سهروزنامه فرهیختگانروزنامه ایرانروزنامه جام جمسایت خبرآنلاینسایر منابعسایت ارانیکوخبرگزاری تسنیمسایت تابناکروزنامه سازندگی