سه شنبه, ۱۹ فروردین, ۱۳۹۹ / 7 April, 2020

مجله ویستا

تابوت


  منوچهر مطیعی تهرانی
اگر در خواب تابوت دیدید نترسید زیرا عمر شما طبیعی است و دیدن تابوت در خواب ارتباطی با مرگ و زندگی ندارد. نفایس نوشته تابوت ملک وسیع و بزرگ است و مرده مال حرام در حالی که مرحوم مجلسی مرده را مال و منال و خیر و برکت تعبیر کرده است. اگر دیدید خودتان تابوت می‌سازید ساختمان می‌سازید ساختمانی که سالیان دراز بر جا می‌ماند و خودتان هم از آن بهره‌مند می‌گردید. اگر در خواب دیدید که تابوتی را به دوش می‌برند و شما هم در زمره تشییع کنندگان هستید خبری از غایب به شما می‌رسد یا به چیزی که از آن دل بریده‌اید امیدوار می‌شوید. اگر گمشده‌ای دارید که آن را از دست رفته می‌پندارید باز می‌یابید. اگر در خواب دیدید که تابوتی پوشیده است و ندانستید درون آن چیست یا کیست با موردی برخورد می‌کنید که نمی‌دانید سود بخش است یا زیان‌آور که ممکن است سود آور باشد. به هر صورت دیدن تابوت در خواب وحشتناک نیست و نباید بیننده خواب بترسد.

همچنین مشاهده کنیدروزنامه تعادلسایت زومیتخبرگزاری اسپوتنیکروزنامه سازندگیروزنامه توسعه ایرانیخبرگزاری مهرخبرگزاری یورونیوزخبرگزاری ایرناروزنامه خراسانسایت همشهری‌آنلاین