شنبه, ۲۹ تیر, ۱۳۹۸ / 20 July, 2019
مجله ویستا

یار با من چون سر یاری نداشت


یار با من چون سر یاری نداشت    ذره‌ای در دل وفاداری نداشت
عاشقان بسیار دیدم در جهان    هیچ‌کس کس را بدین خواری نداشت
جان به ترک دل بگفت از بیم هجر    طاقت چندین جگرخواری نداشت
تا پدید آمد شراب عشق تو    هیچ عاشق برگ هشیاری نداشت
دل ز بی‌صبری همی زد لاف عشق    گفت دارم صبر پنداری نداشت
بار وصلش در جهان نگشاد کس    کاندرو در هجر سرباری نداشت
درد چشم من فزون شد بهر آنک    توتیای از صبر پنداری نداشت
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

پخش موکت عمده

خبرگزاری یورونیوزروزنامه سازندگیخبرگزاری مهرسایت ارانیکوسایت 55 آنلاین