چهارشنبه, ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹ / 1 April, 2020

مجله ویستا

کر


  منوچهر مطیعی تهرانی
خوشتن را در خواب کر دیدن نشان آن است که از سخنان مردم آزرده می‌شوید یا مطالبی می‌شنوید که به طبع شما خوش نمی‌آید. اما اگر در خواب ببینیم که دیگری کر‌ شده و ما هر چه می‌گوئیم او نمی‌شنود نشان آن است که چیزی برای گفتن داریم که نمی‌توانیم بگوئیم. رازی هست که شهامت فاش‌کردنش را نداریم یا با دیگران عدم تفاهم پیدا می‌کنیم.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
وبگردیسایر منابعسایت مجله شبکهروزنامه اعتمادسایت آفتاب نیوزسایت ورزش سهروزنامه جمهوری اسلامیخبرگزاری فارسسایت خبر ورزشیسایت نامه نیوز