چهارشنبه, ۳۰ بهمن, ۱۳۹۸ / 19 February, 2020
مجله ویستا

گردباد


  منوچهر مطیعی تهرانی
گردباد آفت و بلا است و همان‌طور‌که نه از علت بروز گردباد آگاهی داریم و نه از زمان پیدایش آن از لحظه وقوع حادثه و آفت نیز بی‌خبریم. چنانچه در خواب ببینید گردبادی بر‌خاسته حادثه‌ای نا‌خوشایند اتفاق می‌افتد ولی ارتباط حادثه با بیننده خواب متناسب با دوری و نزدیکی گردباد است. اگر گرد‌باد در دور‌دست باشد حادثه کوچک و کم‌اهمیت است و چنانچه نزدیک باشد حادثه و آفت و بلا از اهمیت بیشتری برخوردار است. اگر بیننده خواب ببیند که در مرکز گرد‌باد قرار گرفته بی‌تردید خطر مرگ او را تهدید می‌کند و بهتر است او طی روزهای آینده مراقب خویش باشد. اگر بیننده خواب ببیند که گرد‌باد او را از زمین بلند کرده و به آسمان برده بی‌آنکه بتواند به زمین باز گردد خواب خوبی نیست و پایان زندگی بیننده خواب نزدیک است ولی اگر گردباد او را از زمین بلند کند و ببرد و هم‌چنان در نزدیکی زمین نگه دارد خطر مرگ در میان نیست. رفتن بدون بازگشت همیشه در خواب‌ها مرگ تعبیر می‌شود حتی پرواز بدون برگشت در خواب مساوی با مرگ بیننده خواب است. روی‌هم‌رفته دیدن گردباد در خواب خوب نیست به‌خصوص اگر سیاه باشد.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه آفتاب یزدروزنامه توسعه ایرانیسایت دیپلماسی ایرانیروزنامه سازندگیسایت ارانیکوروزنامه آرمان ملیسایت انتخابخبرگزاری مهرسایت پارسینهروزنامه ایران