چهارشنبه, ۵ تیر, ۱۳۹۸ / 26 June, 2019
مجله ویستا

فهرست کنترل پیشرفت کار


سفارش از نظر ارزش، اعتبار سفارش از نظر کنترل نرخ، تبديل سفارش از نظر برنامهٔ صادرات و شرايط پرداخت بررسى شود.
- نام ونشانى مشتري
- شماره و تاريخ سفارش مشتري
- تاريخ و دريافت و شمارهٔ سريال ادراهٔ صادرات
- شرح مختصرى از سفارش
- شمارهٔ پروانهٔ واردات و تاريخ انقضاء آن
- شمارهٔ پروانهٔ صاردات
۱. تاريخ تقاضا
۲. تاريخ دريافت
۳. تاريخ انقضاء
- روش بسته‌بندي
- حمل با کشتى يا هوائى - اگر قبلاً تعيين شده باشد
- نوع بيمه
- شرايط پرداخت
- جزئيات اعتبار اسنادي، شامل فهرست کامل اسناد مورد نياز
- اگر به‌صورت فوب باشد، چه کسى تدارک حمل و بيمه را پرداخت خواهد نمود
- تاريخ اعلام دريافت سفارش
- تاريخ تحويل موعود
- پروفرما ارسال گرديد (غالباً براى گشايش اعتبار توسط خريدار تقاضا مى‌گردد)
- تاريخ تکميل ادارهٔ توليد
- کالا بازرسى و آزمايش شد
- بسته‌بندى سفارش داده شد
- کالا آماده است
- بارنامهٔ حمل کامل شد
- صورت حساب‌هاى کنسولى آماده شد
- گواهى مبداء يا معادل آن کامل شد
- تقاضا براى ذخيرهٔ جا در کشتي، هواپيما درخواست شد. پذيرفته شد
- علامت‌گذارى‌ها
- دستورهاى حمل دريافت شد - کالا آمادهٔ حمل شد - تاريخ انقضاء حمل - دفتر حمل مطلع گرديد
- بارنامهٔ سي.ام.آر/ سي. آي.ام/ بارنامهٔ هوائى به تعداد مورد نياز فراهم گرديد
- مبلغ بيمه تعيين گرديد - تعداد گواهى‌هاى لازم اعلام شد - هزينهٔ حمل پرداخت شد
- بارنامه / سي.ام.آر/ بارنامهٔ هوائى دريافت گرديد - شمارهٔ سريال سند و تاريخ حمل ارسال گرديد
- گواهى بيمه دريافت شد - شمارهٔ سريال
- رونوشت حسابدارى صورت حساب در دفاتر ثبت شد
- مبلغ دريافت شد
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

روزنامه همشهریروزنامه خراسانخبرگزاری ایرناسایت سخت‌افزارمگروزنامه سازندگی