یکشنبه, ۲۴ آذر, ۱۳۹۸ / 15 December, 2019
دولتژاپنطالبانوزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتفرانسهرژیم غذاییرژیم صهیونیستیلیورپولاینترنت ملیعارف غلامی
مجله ویستا

سار


  منوچهر مطیعی تهرانی
سار نیز مثل پرستو از مرغان مهاجر است که در آغاز سرما می‌رود و در اعتدال ربیعی باز می‌گردد. سار در خواب‌های ما انسان پر‌خور و دیر‌جوش و کم‌مهری است که با وجود قرابت و نزدیکی به ندرت از بیننده خواب دیدن می‌کند. وجودش سودی ندارد معهذا دوست‌داشتنی است. اگر در خواب سارهای متعددی را روی سیم برق خانه خودتان ببینید مهمان‌هائی برای شما می‌رسند که از شهرستان‌ها آمده‌اند و مدتی می‌مانند و بی‌آنکه معاش شما را تنگ کنند هزینه‌هائی ایجاد می‌نمایند. اگر ببینید ساری در قفس انداخته و در خانه نگه داشته‌اید شخصی هست که شما برای او زحمت ایجاد می‌کنید و آزادی و آسایش او را سلب می‌نمائید. معبران نوشته‌اند سار بسیار سفر می‌کند. اگر دیدید تعدادی سار را گرفته‌اید سودی عاید شما می‌شود و اگر دیدید گوشت سار را می‌خورید پولی عایدتان می‌گردد که انتظارش را ندارید و روی آن قبلاً حسابی نکرده‌اید. اگر در خواب ببینید ساری پرواز‌کنان به خانه و اتاق شما وارد شد پیش آمدی می‌شود که سود مادی دارد و اگر ساری از خانه شما پرواز کرد و رفت زیان می‌بینید. اگر سار مرده‌ای را دیدید خبری به شما می‌رسد که غمگین می‌شوید. اگر ساری را کشتید در حق کسی که او را نمی‌شناسید ستم می‌کنید یا کاری می‌کنید که زیان‌بخش است برای دیگران. اگر صدای سارها را شنیدید شهرت بد پیدا می‌کنید و مردم درباره شما حرف می‌زنند ولی اگر از صدای سارها خوشتان آمد شهرت خوب است و مردم درباره شما قضاوت خوب خواهند داشت و اگر از صدای سار خوشتان نیامد مردم درباره شما قضاوت خوبی نخواهند کرد.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه اعتمادروزنامه ایرانخبرگزاری اسپوتنیکخبرگزاری فارسسایت دیدارنیوزخبرگزاری ایسناخبرگزاری ایلناوبگردیسایت تابناکروزنامه تعادل