شنبه, ۳ اسفند, ۱۳۹۸ / 22 February, 2020

مجله ویستا

حاجی فیروز


  منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن حاجی فیروز در خواب میمون و مبارک است چرا که وجود او در معابر و کوچه‌ها از رسیدن بهار خبر می‌دهد و بهار نیز فصل تجدید حیات طبیعت می‌باشد. اگر دیدید حاجی فیروز به در خانه شما آمده از عزیزی دور افتاده، یا از مسافری خبر می‌یابید. اگر از حاجی فیروز چیزی گرفتید دینی به گردنتان می‌افتد و بدهکار و وامدار می‌شوید. اگر حاجی فیروز می‌خواند و می‌رقصید و شما به تماشای آن ایستاده بودید مرتکب گناه می‌شوید و این گناهی است از جمله معاصی پنهان.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه جمهوری اسلامیروزنامه ایرانسایت مجله شبکهروزنامه همدلیروزنامه اعتمادسایت ورزش سهسایت پارسینهسایت ارانیکوخبرگزاری ایلناروزنامه همشهری