یکشنبه, ۲۴ آذر, ۱۳۹۸ / 15 December, 2019
برگزیتلیورپولبرجاموزارت بهداشتعلیرضا منصوریانمجلساستیضاح ترامپلیندسی گراهاممواد غذاییهلال احمر
مجله ویستا

دکمه


  منوچهر مطیعی تهرانی
دکمه در خواب خیلی چیزها می‌تواند باشد که بستگی به موقعیت بیننده خواب دارد. اگر پدر یا مادر دلسوزی هستید و در خواب ببینید که لباسی با دکمه‌های بسته و مرتب به تن دارید فرزندانی برومند خواهید داشت و وضع زندگی خانوادگی شما قابل اعتماد و خوب است. هر دکمه می‌تواند معرف یکی از فرزندان باشد و اگر در خواب ببینید که یکی از دکمه‌های شما کنده شده اما آن را در دست دارید که می‌خواهید مجدداً بر لباس خویش بدوزید خواب شما می‌گوید یکی از فرزندانتان بیمار می‌شود. اگر پسر یا دختر بزرگ دارید این خواب خبر از طغیان و نا فرمانی فرزندتان می‌دهد و به شما می‌گوید که او نافرمانی می‌کند و از این جهت شما را می‌آزارد ولی مجدداً به راه می‌آید. اگر دکمه‌های شما باز بود با خانواده خود اختلاف می‌یابید. اگر همه دکمه‌های شما کنده بود از خانواده خود جداً می‌شوید و عزلت می‌گزینید. برای دختران و پسران جوان دیدن دکمه در خواب فرق می‌کند. دختر جوان اگر در خواب ببیند دکمه لباسش بسته است خواب او از آینده اش خبر می‌دهد که خوب است. دکمه بسته بهتر از دکمه باز است و دکمه دوخته بهتر از دکمه کنده شده است. اگر بیکار هستید و در خواب ببینید دکمه لباس خود را می‌بندید شغلی می‌یابید. اگر فقیر باشیم و چنین خوابی ببینیم مال‌دار می‌شویم. به هر حال تکمه وسیله استحکام و دوام و بقا است و بستن آن حفظ حیثیت و آبرو می‌باشد.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
خبرگزاری ایلناروزنامه همشهریروزنامه توسعه ایرانیسایت فراروسایت زومیتخبرگزاری ایرناوبگردیسایت اعتماد آنلاینروزنامه ایرانروزنامه ابتکار