سه شنبه, ۱ بهمن, ۱۳۹۸ / 21 January, 2020
مجله ویستا

تب


  منوچهر مطیعی تهرانی
در خواب‌های ما دیدن تب و تب‌داشتن هشدار روح است در مقابل همه حوادثی که به نحوی می‌توانند محرک و آزار‌دهنده باشند چه خوبی‌ها و چه بدی‌ها. چنانچه در خواب ببینیم که تب داریم نشان آن است که از بروز حادثه‌ای نه خیلی بزرگ و مهم بیمناک می‌شویم و چنانچه تب ما در خواب شدید بود گویای اهمیتی است که حادثه دارد و اتفاق می‌افتد و نگرانی شدید ایجاد می‌کند. اگر در خواب ببینیم که تب داریم و احساس کنیم که تب ما مزمن شده است خواب می‌گوید ریشه نگرانی عمیق است و باید آن را از سال‌ها قبل جستجو کرد و مدتی هم در آینده ادامه خواهد یافت نه به قدر گذشته. اگر در خواب ببینیم که دیگری تب دارد و ما تیمار و بیمار داری می‌کنیم کسی موجب بروز حادثه‌ای می‌شود که همه در آن سهم خواهند داشت و ما هم. برخی از معبران نوشته‌اند تب در خواب گناهانی است که مرتکب شده‌ایم و می‌شویم و چنانچه کسی ببیند تب دارد نشان آن است که به گناه مشغول می‌باشد. ابن سیرین نوشته اگر کسی در خواب ببیند تب دارد و تب او پیوسته است و قطع نمی‌شود نشان آن است که پیوسته به ارتکاب گناه مشغول است.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
خبرگزاری مهرخبرگزاری برناروزنامه فرهیختگانروزنامه سازندگیروزنامه دنیای اقتصادروزنامه اعتمادخبرگزاری ایسناسایت عصرایرانروزنامه همدلیروزنامه تعادل