سه شنبه, ۲۹ مرداد, ۱۳۹۸ / 20 August, 2019
مجله ویستا

گلبنان پیرایه بر خود کرده‌اند


گلبنان پیرایه بر خود کرده‌اند    بلبلان را در سماع آورده‌اند
ساقیان لاابالی در طواف    هوش میخواران مجلس برده‌اند
جرعه‌ای خوردیم و کار از دست رفت    تا چه بی هوشانه در می‌کرده‌اند
ما به یک شربت چنین بیخود شدیم    دیگران چندین قدح چون خورده‌اند
آتش اندر پختگان افتاد و سوخت    خام طبعان همچنان افسرده‌اند
خیمه بیرون بر که فراشان باد    فرش دیبا در چمن گسترده‌اند
زندگانی چیست مردن پیش دوست    کاین گروه زندگان دل مرده‌اند
تا جهان بودست جماشان گل    از سلحداران خار آزرده‌اند
عاشقان را کشته می‌بینند خلق    بشنو از سعدی که جان پرورده‌اند

همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل وبگردی

 از میان خبرهاخبرگزاری یورونیوزروزنامه تعادلروزنامه خراسانسایت خبرآنلاینسایت دیپلماسی ایرانی