سه شنبه, ۲۱ مرداد, ۱۳۹۹ / 11 August, 2020
مجله ویستا

ساس


  منوچهر مطیعی تهرانی
ساس دشمنی است کثیف و لئیم و در عین حال ضعیف که زیرکانه آزار می‌رساند و بهره کار شما را می‌برد. در خواب‌های ما معمولاً حشرات دشمنان سفله و ضعیف و نادان هستند اما حساب ساس با حشرات دیگر جدا است زیرا ساس خون می‌خورد، شب‌ها بیرون می‌آید و خوب مخفی می‌شود. غالباً لای وسائل چوبی منزل پنهان می‌گردد هر سمی در او اثر نمی‌کند. ساس در خواب، دشمنی است که بهره کار را می‌برد و هر وقت اراده کند زحمت به وجود می‌آورد. اگر در خواب فقط ساس ببینیم او دشمن است اما اگر ساس را در اتاق دیدیم دشمنی است که در کمین ماست. اگر در لباس بود کسی از افراد خانواده ما هست که نسبت به ما نظر خوبی ندارد. اگر در بستر بود بیننده خواب باید از جانب همسر خویش بیمناک و نگران باشد. اگر ساس را کشتید بر دشمن چیره می‌شوید. اگر ساس را کشتید و خون از تنش بیرون زد مالی را که از دست داده‌اید باز‌می‌یابید. اگر ساس را کشتید و خون نداشت بر دشمن بدخواه خود چیره می‌گردید اما سودی عایدتان نمی‌شود و فقط امنیت حاصل می‌کنید. اگر ساس‌های زیاد دیدید دشمنان و بدخواهان زیادی دارید.


همچنین مشاهده کنید
روزنامه شهروندروزنامه آفتاب یزدسایت مجله شبکهخبرگزاری اسپوتنیکخبرگزاری بازارسایت مشرقسایت همشهری‌آنلاینروزنامه سازندگیسایت خبرآنلاینخبرگزاری تسنیم