دوشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۳۹۸ / 17 June, 2019
مجله ویستا

ساقی بشکن خمار جان را


ساقی بشکن خمار جان را    دریاب حیات جاودان را
کین یک دوسه روز عمر باقی است    از دست مده می مغان را
وان دم که تهی شود صراحی    بفروش به جرعه‌ای جهان را
در فصل بهار و موسم گل    بی عشق مدار عاشقان را
ای آنکه نخوانده‌ای تو هرگز    از لوح درون خط روان را
فردا که بپرسش اندر آرند    در مجلس حشر صوفیان را
ما مست شراب جام ساقی    گوییم حدیث این بیان را
ما صوفی صفه‌ی صفاییم
بی‌خود ز خودیم و از خداییم
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

روزنامه سازندگیروزنامه ابتکارسایت خبر ورزشیسایت نامه نیوزروزنامه شهروند