دوشنبه, ۲۴ تیر, ۱۳۹۸ / 15 July, 2019
مجله ویستا

گاری


  منوچهر مطیعی تهرانی
اگر در خواب ببینید گاری سوار شده‌اید و خودتان آن را می‌رانید بر کارهای مربوط به خودتان تسلط می‌یابید و توفیق حاصل می‌کنید. اگر ببینید که گاری شما اسب ندارد امکان انجام کار را از دست می‌دهید. اسب قوه محرکه گاری است و بیننده خواب می‌تواند بفهمد که قوه محرکه عملی که در دست انجام دارد چیست. گاهی سرمایه است و گاهی نیروی انسانی و گاه تدبیر و قدرت مدیریت. اگر ببینید به گاری که شما می‌رانید دو اسب بسته شده امکانات شما مضاعف می‌شود و این در صورتی است که در خواب بدانید گاری شما باید فقط یک اسب داشته باشد. چنانچه در خواب ببینید دیگری گاری را می‌راند و شما هم بر آن نشسته‌اید در انجام کاری مشارکت می‌نمائید. اگر در خواب ببینید که گاری شما چرخ ندارد یا یک چرخ آن شکسته و بیرون آمده در کار خود دچار شکست و تأخیر می‌شوید. اگر گاری که سوارید بار داشته باشد تأویل آن در صبح فردا در خوابی که شب قبل دیده‌اید تأثیر می‌نهد. به این صورت که اگر بگوئید بار می‌بردم زیان خواهید کرد ولی اگر بگوئید بار می‌آوردم سودی عایدتان می‌شود به اندازه همان بار که می‌گوئید می‌آوردم.
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

چاپ کارت pvc تکی -قیمت دستگاه چاپ کارت - چاپ کارت پرسنلی - کارت پی وی سی …

سایت الفسایت خبرآنلاینروزنامه تعادلروزنامه خراسانسایت دیدارنیوز