شنبه, ۱۰ اسفند, ۱۳۹۸ / 29 February, 2020

مجله ویستا

آویختن به دار


  ابن سیرین
ـ اگر ببیند او را به دار آویخته‌اند و گروهی تماشایش می‌کنند، به اندازه مردمی که به تماشایش ایستاده‌اند پیرو و فرمانبردار خواهد داشت.
ـ اگر ببیند گروهی جمع شدند و او را به دار آویختند، بر آن گروه سروری و فرمانروائی خواهد یافت.
ـ اگر ببیند به دست پیری ناشناس به دار آویخته شد و مردم بسیاری تماشایش کردند، به فرمانروایی جهان می‌اندیشد که برایش می‌تواند میسر شود.
ـ اگر ببیند به دار آویخته شد و بستگانش به تماشا ایستاده اند، بر بستگان خود سروری می‌یابد.
ـ اگر ببیند خودش را به دار آویخت و کسی به تماشایش نایستاد، دلیل آن باشد که می‌خواهد بر بستگان خود سروری داشته باشد اما کسی به اطاعتش تن در نمی‌دهد.
  جابر مغربی
اگر ببیند به دارش کشیدند اما ریسمان پاره شد و افتاد، دلیل آن باشد که از جاه و مقام خود می‌افتد و موقعیتش را از دست می‌دهد.
  دانیال
اگر کسی ببیند که به فرمان پادشاه به دار آویخته شد، تعبیر آن باشد که از سوی پادشاه و امیر جاه و مقام و منزلت می‌یابد، اما در این رابطه به اعتقادات و تقوایش آسیب می‌رسد.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت ورزش سهروزنامه جام جمروزنامه فرهیختگانروزنامه سازندگیسایر منابعخبرگزاری تسنیمسایت مشرقروزنامه ابتکارروزنامه ایرانروزنامه آفتاب یزد