دوشنبه, ۳۱ تیر, ۱۳۹۸ / 22 July, 2019
مجله ویستا

تاج


  منوچهر مطیعی تهرانی
تاج در خواب برای زنان شوهر است و برای مردان مجد و شرف و آبرو و اعتبار. اگر زنی در خواب ببیند که تاج یا نیم‌تاج بر سر دارد و شوهر نداشته باشد شوهر می‌کند و او شوهری است ایده‌آل. اگر دختر دم بختی ببیند نیم‌تاج یا تاج بر سر نهاده یا در دست دارد که متعلق به خودش می‌باشد خواستگاری در حد عالی برای او می‌آید. اگر مردی ببیند که تاج بر سر نهاده وضع مادی و معنوی او خوب می‌شود تا جایی‌که بین همگان امتیاز می‌یابد. اگر جوانی این خواب را ببیند شغلی پیدا می‌کند و به مقصود می‌رسد. اگر در خواب دیدید که کسی بر سر شما تاج نهاد آن شخص خدمتی بزرگ در حق شما انجام می‌دهد و چنانچه شما بر سر دیگری تاج گذاشتید این خدمت بزرگ از جانب شما انجام می‌گیرد. اگر مردی ببیند که تاج داشت و برداشت و بر زمین نهاد یا بیکار می‌شود و یا همسرش را طلاق می‌دهد و اگر زنی این خواب را ببیند با شوهرش اختلاف پیدا می‌کند و احتمالاً از او جدا می‌شود. اگر دختر و پسری جوان ببینند که تاج داشتند و از سر بر گرفتند شانسی را از دست می‌دهند. تاج هر چه مرصع تر و باشکوه تر باشد مجد و عظمت بیشتر است و موقعیتی بهتر نصیب بیننده خواب می‌گردد. در پایان اگر زنی بر سر زن دیگر تاج نهاد هووی او می‌شود.
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرهاروزنامه ایرانسایت خبر ورزشیسایت دیپلماسی ایرانیسایت زومیتروزنامه سازندگی