شنبه, ۱۸ اردیبهشت, ۱۴۰۰ / 8 May, 2021
مجله ویستا

شلوار


  منوچهر مطیعی تهرانی
جامه معنی عام دارد. به قبای بلند و گشاد و دراز اطلاق نمی‌شود بلکه به مجموع چیزهائی که می‌پوشیم جامه گفته می‌شود. کت و شلوار، پیراهن، جلیقه، و احیاناً بارانی و پالتو. همه این‌ها جامه هستند یا فرد‌فرد به جای خود جامه نامیده می‌شوند. در خواب جامه حیثیت و آبروی مرد یا کسب و کار او می‌باشد و طبعاً اگر جامه‌اش تمیز و شیک و نو باشد بیننده خواب مردی است آبرومند و شریف با کسب و کاری خوب و پر درآمد و چنانچه لباسش بد و ناموزون و کثیف و پاره باشد شخصی است بی‌آبرو که کار و حرفه خوبی هم ندارد. این یک تعبیر کلی است نسبت به جامه اما جامه می‌تواند از جنس‌های مختلف و حالات گوناگون و رنگ‌های متفاوت باشد که هر یک تعبیری خاص خود دارد. اگر در خواب دیدید جامه‌ای به تن دارید که ظاهرش تمیز است و خوب و شکیل اما باطن و زیر آن چرک و کثیف و پاره و مندرس است مردی هستید که مردم جامعه شما را شریف و محترم می‌دانند در حالی که خودتان می‌دانید مستحق این احترام و شرافت نیستید و به نا‌حق خود را متقی و منزه نشان داده‌اید. عکس این هم درست است یعنی اگر ظاهر جامه شما کثیف و مندرس بود اما زیر جامه‌ای پاک و پاکیزه و نو و اطو شده پوشیده‌اید مردی هستید که جامعه با چشم بد به شما می‌نگرد و کارهائی کرده‌اید که در حق شما بد قضاوت می‌کنند ولی در باطن انسانی پاک و شریف هستید که قدرتان شناخته نشده.
اگر در خواب ببینید که جامه‌ای لکه دار پوشیده‌اید خوابتان می‌گوید که به شما بهتان می‌زنند و اگر جامه‌ای زرد پوشیده باشید خواب از یک بیماری خبر می‌دهد. جامه ابریشمین فریب و نیرنگ است و جامه پشمین مال و خواسته است که نصیب شما می‌شود. چنانچه در خواب ببینید که لباس شما پاره شده رازتان فاش می‌گردد و اگر این دریدگی پشت جامه شما بود به شما تهمت می‌‌زنند در حالی که بی‌گناهید. اگر در خواب ببینید جامه‌ای چرک و کثیف به تن دارید گرفتار غم و اندوه می‌شوید. جامه سیاه شوکت و اعتبار است. جامه سرخ خرمی است یا خشم و جامه سبز را جامه بهشتیان دانسته‌اند که پوشیدنش مبارک است و میمنت دارد. جامه سرخ را معبران برای زنان خوب دانسته‌اند ولی برخی نوشته‌اند که برای مردان خوب نیست. اگر در خواب ببینید که جامه می‌دوزید، هر چه باشد فرق نمی‌کند از زیر جامه گرفته تاکت و شلوار و پالتو نشان آن است که به سفر می‌روید و سفر شما به قدر همان جامه‌ای که می‌دوزید اهمیت دارد و طول می‌کشد چنانچه یک زیر پیراهنی ساده می‌دوزید سفر طولانی و مهم نیست ولی اگر پالتوئی بلند و کلفت می‌دوزید سفرتان طولانی و دارای اهمیت زیاد است.


همچنین مشاهده کنید
روزنامه جام جمسایر منابعسایت دیدارنیوزسایت پارسینهروزنامه ایرانروزنامه ابتکارسایت نامه نیوزروزنامه خراسانروزنامه آرمان ملیروزنامه همدلی