یکشنبه, ۳۰ تیر, ۱۳۹۸ / 21 July, 2019
مجله ویستا

نظر خدای بینان طلب هوا نباشد


نظر خدای بینان طلب هوا نباشد    سفر نیازمندان قدم خطا نباشد
همه وقت عارفان را نظرست و عامیان را    نظری معاف دارند و دوم روا نباشد
به نسیم صبح باید که نبات زنده باشی    نه جماد مرده کان را خبر از صبا نباشد
اگرت سعادتی هست که زنده دل بمیری    به حیاتی اوفتادی که دگر فنا نباشد
به کسی نگر که ظلمت بزداید از وجودت    نه کسی نعوذبالله که در او صفا نباشد
تو خود از کدام شهری که ز دوستان نپرسی    مگر اندر آن ولایت که تویی وفا نباشد
اگر اهل معرفت را چو نی استخوان بسنبی    چو دفش به هیچ سختی خبر از قفا نباشد
اگرم تو خون بریزی به قیامتت نگیرم    که میان دوستان این همه ماجرا نباشد
نه حریف مهربانست حریف سست پیمان    که به روز تیرباران سپر بلا نباشد
تو در آینه نگه کن که چه دلبری ولیکن    تو که خویشتن ببینی نظرت به ما نباشد
تو گمان مبر که سعدی ز جفا ملول گردد    که گرش تو بی جنایت بکشی جفا نباشد
دگری همین حکایت بکند که من ولیکن    چو معاملت ندارد سخن آشنا نباشد
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

خدمات چاپ کارت پی وی سی پرسنلی و شناسایی ، مغناطیسی و هوشمند و کارت مایفر …

سایت 55 آنلاینسایت همشهری‌آنلاینسایت خبر ورزشیخبرگزاری مهرروزنامه تعادل