دوشنبه, ۶ خرداد, ۱۳۹۸ / 27 May, 2019
مجله ویستا

سنبل


  منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن سنبل در خواب میمنت و نکوئی دارد به خصوص اگر نهال آن به گل نشسته و گلی تازه و با طراوت و خوش رنگ داشته باشد. سنبل را زینت هفت سین می‌کنند همین سنت در ذهن ما اثری نیکو می‌نهد که چون گل سنبل را در رویاها ببینیم به نشاط و طراوت و تازگی حیات ربط می‌دهیم و اصولاً دیدن سنبل در خواب مبتنی بر همین زمینه ذهنی است. در قدیم سنبل را خشک می‌کردند و در آتش می‌افکندند، مانند اسفند و کندر لذا معبران نوشته‌اند که سنبل خشک در رویاهای ما تعبیر خوشی ندارد و این به خاطر ارتباطی است که مالا با آتش می‌یافت ولی امروز که سوزاندن و به آتش‌افکندن سنبل خشک متداول نیست تعبیر فوق را جایز نمی‌شمریم و تنها سنبل پژمرده را نشانی از اندوه مختصر تلقی می‌‌کنیم. به هر طریق دیدن سنبل در خواب خوب است چه خودتان کاشته باشید و چه از دیگران بگیرید و رنگ‌های دیگر سنبل از زرد و بنفش بهتر است.
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

روزنامه دنیای اقتصادسایت دیدارنیوزروزنامه خراسانخبرگزاری یورونیوزروزنامه ایران