جمعه, ۱۵ فروردین, ۱۳۹۹ / 3 April, 2020

مجله ویستا

خرابه


  منوچهر مطیعی تهرانی
اگر در خواب ببینید که خانه شما خراب است مالتان از دست می‌رود ولی اگر ببینید که در خانه‌ای خراب یا خرابه‌ای راه می‌روید که به شما تعلق ندارد به انحراف کشیده می‌شوید و به اعمال ناصواب دست می‌زنید. مثلاً رشوه می‌گیرید، دروغ می‌گویید، یا برای پیش بردن کارهایتان به فریب و نیرنگ متوسل می‌شوید. اگر از خرابه در خواب بیرون بیایید بهتر از این است که وارد خرابه شوید. اگر در خرابه سگی دیدید و شما نیز در همان خرابه بودید دوستی وفادار به شما زیان می‌رساند و شما را به گمراهی می‌کشاند. اگر در خواب دیدید که در خرابه‌ای هستید و آنجا گربه‌ای هم هست زنی باعث فساد و تباهی شما می‌شود. اگر در خانه آباد و سالم و مرتب به دنبال گربه به درون خرابه دویدید کار شما خراب می‌شود و مال خود را برای زن یا به وسوسه او تباه می‌کنید. اگر در خواب دیدید که جایی را به دست خود خراب می‌کنید مال و آبروی خود را تواما از دست می‌دهید و اگر دیدید خرابی را آباد می‌کنید تعبیر خلاف این است. اگر دیواری را خراب کردید به دوستی لطمه می‌زنید که حامی و پشتیبان شماست و اگر اتاقی را خراب کردید به خانواده خود زیان می‌رسانید. اگر پله‌ها را خراب دیدید و شما بالای پلکان بودید احتمال سقوط شما هست و اگر پله‌ها خراب بود و شما خود را پایین پله‌ها یافتید راه تعالی شما مسدود است و خواب شما می‌گوید نمی‌توانید ترقی کنید.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
خبرگزاری تسنیمسایت تابناکسایت همشهری‌آنلاینروزنامه رسالتروزنامه تعادلروزنامه آفتاب یزدروزنامه ابتکارسایت اعتماد آنلاینسایت فراروسایت مشرق