چهارشنبه, ۲۵ فروردین, ۱۴۰۰ / 14 April, 2021
مجله ویستا

زنجبیل


  منوچهر مطیعی تهرانی
زنجبیل یکی از سس‌های تند غذائی است و در خواب تلخ کامی تعبیر شده. یکی از معبران نوشته دلیل بر مضرت و زیان کند و دیگری نوشته دلیل بر خصومت و گفتگو کند و در هر دو حال شیرین‌کامی نمی‌آورد و نشانی از غم و اندوه همراه دارد. زنجبیل کوبیده و نکوبیده آن یک تعبیر را دارد.


همچنین مشاهده کنید
سایت انصاف نیوزروزنامه آفتاب یزدسایت اینترآذوبگردیسایر منابعروزنامه جام جمروزنامه خراسانروزنامه رسالتروزنامه توسعه ایرانیسایت ورزش سه