دوشنبه, ۲ اردیبهشت, ۱۳۹۸ / 22 April, 2019
مجله ویستا

عبور


  منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن عبور در خواب مشروط است زیرا هیچ گاه عمل عبور راسا محور خواب قرار نمی‌گیرد و نمی‌تواند هم باشد. اگر در خواب ببینید که از روی یک پل عبور می‌کنید و پل بر رودخانه‌ای خروشان قرار گرفته از فتنه و آشوبی به سلامت می‌رسید. اگر در خواب دیدید هنگام عبور از روی پل رودخانه زیر پایتان خشک بود از فقر و تنگدستی و عسرت به سلامت می‌گذرید. این خواب را اگر بیماری ببیند و مشاهده کند که به آن طرف پل رسید و آن سوی پل سبز و خرم بود از بیماری شفا می‌یابد. اگر محکوم و متهمی ببیند تحصیل برائت و آزادی می‌کند و روی‌هم‌رفته خواب خوبی است. اگر در خواب ببینیم با اتومبیل از جاده‌ای عبور می‌کنیم که دو طرف بیابان است و خشک است و فاقد گیاه خوب نیست چون نشان آن است که دستخوش تنگی می‌شویم. اگر در خواب ببینیم از مقابل خرابه‌ائی عبور می‌کنیم اندوهگین می‌شویم و چنانچه ببینیم از مقابل قصری با شکوه و زیبا یا باغی سبز و خرم می‌گذریم نیکو است. اگر در عالم خواب حس کنیم که داریم می‌رویم خوب نیست و اگر این احساس را داشته باشیم که عبور برای رسیدن و آمدن است خوب است.
همچنین مشاهده کنید
 آگهی
فروش قطعات استوک کامپیوتر / قطعات دست دوم کامپیوتر
امداد خودرو و یدک کش تهران و تعمیر کار سیار

اجاره خودرو
پرداخت paypal
مکانیک سیار باطری ساز امداد خودرو تعمیر خودرو …
تولیدکننده و فروشنده پراستیک اسید
باربری ظرافت بارتهران(44048224-22372964)

سرخط خبرها

 از میان خبرها

 گزارش / تحلیل