یکشنبه, ۳ شهریور, ۱۳۹۸ / 25 August, 2019
مجله ویستا

طشت


  منوچهر مطیعی تهرانی
طشت زنی است نزدیک به بیننده خواب که جوابگوی نیازهای او می‌تواند باشد. او هم می‌تواند خادم باشد و هم خواهر یا خاله و عمه. به هر حال زنی است پر‌طاقت، پر‌ظرفیت و صبور که در واقع همه فن حریف است. کاردان است و از انجام هیچ خدمتی روی نمی‌گرداند و چهره ترش نمی‌کند. اگر در خواب ببینید طشتی دارید، چنین زنی در زندگی شما پیدا می‌شود یا هست و شما توجه و التفات ندارید. چنانچه ببینید طشتی پر دارید، همان‌طور که در مورد طبق گفته شد باید دید در طشت چه پر کرده‌اید یا مملو از چیست چون تعبیر نسبت به محتوای طشت فرق می‌کند. اگر پر از لباس چرک باشد غم و اندوه و کسالت می‌آورد و چنانچه از آب صاف و روشن انباشته باشد صفا و روشنی همراه دارد و اگر لبریز از آب صابون و کف باشد یا آبی کدر درون آن ببینید همچنان رخت چرک کدورت و دلتنگی و ملال است که آن زن همراه می‌آورد یا شما به او هدیه می‌کنید. اگر در خواب ببینید طشتی دارید و آن را دور می‌افکنید یا می‌بخشید و یا می‌فروشید چنان زنی را از زندگی خویش می‌رانید و این کار به سود شما نیست زیرا موهبتی را از دست می‌دهید و اگر ببینید طشتی دارید که قراضه است زنی است با همان خصوصیات لیکن بد‌خلق یا ضعیف و ناتوان که کارائی ندارد. چنانچه طشت سوراخ باشد زنی است که کارآئی داشته و از دست‌داده و سالم بوده و اکنون رنجور شده است.

همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل
 وبگردی

 از میان خبرها


خبرگزاری ایسناروزنامه آرمان ملیسایت 55 آنلاینسایت زومیتروزنامه ایران