سه شنبه, ۲۹ بهمن, ۱۳۹۸ / 18 February, 2020
مجله ویستا

پلو


  منوچهر مطیعی تهرانی
پلو یا برنج پخته حاجت است. چنانچه در خواب دیدید که از برنج می‌پزید یا دیگری برنج پخته و پیش روی شما نهاده حاجت شما روا می‌شود و به آرزویی که دارید می‌رسید که بیشتر جنبه مالی دارد نه معنوی. دادن برنج پخته یا پلو به دیگران برآوردن حاجت آنها است و خوردن پلو بهره‌مندی از خیر و نیکی و نعمت است. اگر روی پلو زعفران ریخته بودند در راه رسیدن به هدفی که دارید ملال و اندوهی پیش می‌آید که زود رفع می‌شود. خوردن پلو با ترشی غم است. با ماست خشم است. با دوغ غم و اندوه است. چنانچه ببینید که پلو را با ماست می‌خورید حاجت شما برآورده می‌شود اما به علتی خشمگین می‌شوید. به هر حال دیدن پلو در خواب بد نیست. دختران جوان دم بخت اگر در خواب ببینند که پلو می‌خورند یا پلو پیش روی آنها نهاده‌اند و یا سر سفره‌ای نشسته‌اند که ظرف‌های پلو در آن چیده شده شوهر می‌کنند. خوردن پلو در خواب با مرغ بهتر از خوردن پلو با گوشت است. چنانچه در خواب دیدید که پلو می‌خورید اما پلوی شما شلتوک یا شن و ریگ دارد برای شما زحمت به وجود می‌آورند و کسی هست که خیانت می‌کند و دروغ می‌گوید.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت مشرقسایر منابعخبرگزاری ایرناخبرگزاری فارسسایت انتخابسایت الفخبرگزاری ایلناخبرگزاری ایسناروزنامه فرهیختگانسایت رویداد 24