سه شنبه, ۲۶ شهریور, ۱۳۹۸ / 17 September, 2019
مجله ویستا

پاچه


  منوچهر مطیعی تهرانی
هستند کسانی که اصلاً پاچه نمی‌خورند و دوست نمی‌دارند. نه خوردن آن را دوست دارند و نه مشاهده پاچه خوردن دیگران را می‌پسندند و تحمل می‌کنند. این‌ها اگر پاچه در خواب ببینند چه خود بخورند و چه شاهد پاچه خوردن دیگران باشند خواب می‌گوید که حادثه‌ای ناخوشایند پیش می‌آید ولی چندان زیان بخش و آزار رساننده نیست ولی آنها که به خوردن پاچه عادت دارند تعبیر خواب کراهت و حادثه ناخوشایند نیست و بستگی به نوع پاچه و نحوه آن تعابیر مختلف دارد. اگر کسی در خواب ببیند که پاچه گوسفند می‌خورد از چیزی متمتع می‌شود که جنبه مالی دارد و نعمتی به او می‌رسد، به اندازه همان مقدار پاچه که خورده یا پیش روی دارد. اگر کسی ببیند که پاچه گاو می‌خورد فراخی معاش و روزی برای او پیش می‌آید و به پول و ثروتی که دارد افزوده می‌شود. چنانچه تهی‌دست است پولدار می‌شود و به رفاه و نعمت می‌رسد و اگر مالدار است مال او افزونی می‌یابد. خوردن پاچه گاو خیلی خوب است و خوردن پاچه شتر نشانه‌ای است از این که بیننده خواب به مسافرتی سود بخش می‌رود و جایی می‌رود که با پول بر می‌گردد. خوردن پاچه پخته مچموعا خواب خوبی است و جنبه بد آن این است که بیننده خواب ببیند که پاچه نپخته و خام می‌خورد. این نشانه تجاوز به مال دیگران است و بهره‌مندی از چیزی که به شما تعلق ندارد و خودتان به نادرستی کاری که می‌کنید آگاهی دارید. معبران اسلامی نوشته اند که خوردن پاچه خام خوردن مال یتیم است.


همچنین مشاهده کنید
 وبگردی از میان خبرها


روزنامه تعادلسایت شفقناروزنامه آفتاب یزدسایت خبر ورزشیروزنامه دنیای اقتصاد